Search
Close this search box.
ژئوفیزیک

این گروه در طراحی‌‏ها و انجام عملیات برداشت و تفسیر، خصوصیات ژئوفیزیکی مدل‌های کانساری مشابه روز دنیا را مد نظر قرار می‌دهد تا تفسیرهای حاصل شده عملیات میدانی از احتمال موفقیت بالاتری برخوردار گردد.